Fiskeregler

Regler för turistfiskekort

 1. Fiske får bedrivas mot lösande av fiskekort i samtliga vatten i Floda församling med undantag för Basttjärn i Trolldalen, Östra Glasögontjärnen Byrtjärnarna.
 2. Barn under 18 år fiskar gratis i allmänna vatten i målsmans sällskap då målsman löst fiskekort. Årskortet är ett så kallat familjekort som alltså gäller för make/maka och barn under 18 år inom samma familj.
 3. Fiske får bedrivas med följande redskap:
  Spinn-, haspel-, flug-, mete- eller pimpelspö samt mjärde (ej mjärde i forsarna).
  Mjärde får inte användas i ädelfiskevatten.
 4. Angling är tillåtet i samtliga sjöar och tjärnar.
  (undantag Stora Byrtjärn, Ö. Glasögontjärn och Gysstjärn)
  Max 15st angeldon per kort, minimimått angelkrok 10cm.
 5. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet.
 6. Allt kräftfiske förbjudet.
 7. I Östra Glasögontjärn är endast flugspöfiske tillåtet.
 8. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet i ädelfiskevatten.
  Undantag: Närsen, Älven, Gryssen, Långsjön och Olsen (Orsen) samt Flosjön.
 9. Förbud mot drivfiske med flaska (bult) eller dylikt i alla ädelfiskevatten.
 10. Alla ädelfiskevatten: Fiske får endast bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag. Minimimått för Öring 35cm. Gäller även bäckar och andra mindre vattendrag där fiske är tillåtet (ej forsarna, se nedan).
 11. Ädelfiske i alla forsar:
  a) Endast ett handhållet spö per person och kort
  b) Endast harr och öring mellan 35-45 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
 12. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
 13. Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
 14. Regler för Flosjön: All öring mellan 50 – 100 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition. Detta på grund av att de är ovärderliga avelsfiskar.
 15. Gäddfiske, Gäddor under 90 cm längd får tas upp, alla gäddor över 90 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten undantag för Älven där gäddor över 90 cm får tas upp.
 16. Regler för Kärringforsen-Speciella regler -Eko-Fiske: (Dessa regler gäller såväl turistkort som ortskort)
  a)Ekologiskt fiske så Kallat Catch and relese.
  b) Fiske tillåtet med flugspö, metspö, spinnspö. Fluga och levande bete får användas krok måste vara hullinglös.
  c) All fisk som fångas skall återsättas oavsett kondition. Svårt skadad fisk skall avlivas och sättas tillbaka i forsen. (Ingen fisk får behållas).
 17. Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats.
 18.  Allt trollingfiske är sedan 210615 förbjudet. Endast ett spö per person för användas 15/6 2021, trollingkortet utgår härmed.

  All överträdelse mot fiskebestämmelserna kommer att beivras . Fiskekortet skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman .Tillsyn sker kontinuerligt. Enligt årsmötesbeslut och lagen § 31 äger fiskevårdsområdet rätt att ta ut en kontrollavgift på 400 kr för olaga fiske. Dessutom kan överträdelse mot reglerna innebära avstängning från allt fiske i våra vatten om överträdelsen är grov och avsiktlig.
 19. Regler för Ortskort/Fiskerättsbevis

  1. Fiske tillåtet mot lösande av fiskerättsbevis eller ortskort.
  2. Personer kyrkobokförda i Floda församling samt fiskerättsägarnas familjemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter även om dessa är bosatta på annan ort äger rätt att lösa ortskort.
  3. Ägare till fritidshus beläget inom fiskevårdsområdet, men bosatta på annan ort äger rätt att köpa 1 ortskort per år.
  4. Barn under 18 år fiskar gratis om någon i familjen löst kort, gäller även i far och morföräldrars sällskap då de löst kort.
  5. Utestående fiskeredskap skall vara försett med namnbricka och telefon nummer) nät, mjärde, kräftburar, etc.
  6. Fiske får bedrivas i samtliga vatten utom Östra Glasögontjärnen och Byrtjärnarna.
  7. Fiske får bedrivas med följande handredskap: Spinn-, haspel-, flug-, met- eller pimpelspö sam med mjärde, angel och nät (speciella regler). 
  8. Nätfiske endast tillåtet i Flosjön och Närsen riktat efter småsik (siklöja) med finmaskigt nät, max 16 mm maskstorlek. 
  9. Angeldon max 15st per kort, minimimått angelkrok 10cm.
  10. Angling tillåtet i samtliga vatten med undantag av Basttjärn, Långsjön , Gysstjärn , Byrtjärnarna och Östra Glasögontjärnen.
  11. Förbud mot fiske i ädelfiskevatten (gäller även älvens forspartier) med nät, mjärde, ryssja, långrev, utter, angel-, ståndkrok och drivfiske med flaska eller dylikt. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet, mjärde tillåten i Närsen och Flosjön.
  12. Ädelfiskevatten: Fiske från båt och flytring är förbjudet, (undantag Närsen, Älven, Gryssen, Olsen, Dammsjön, Flosjön och Långsjön). Fiske får bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag.
  13. Minimimått för Harr och Öring 35cm. Gäller även bäckar och andra mindre vattendrag där fiske är tillåtet (ej forsarna, se nedan).
  14. Ädelfiske i alla forsar:
   a) Endast ett handhållet spö per person och kort
   b) Endast harr och öring mellan 35-45 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
  15. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek. Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
  16. Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när
  17. Regler för Flosjön: All öring mellan 50 – 100 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition. Detta på grund av att de är ovärderliga avelsfiskar.
  18. Kräftfiske: upplåtelse enligt årsmötesbeslut.
  19. Gäddfiske, Gäddor under 90 cm längd får tas upp, alla gäddor över 90 cm återutsätts oavsett kondition. Gäller i samtliga vatten med undantag för Älven där gäddor över 90 cm får tas upp.
  20. Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats.
  21. Regler för fiske i Käringforsen -speciella regler-Eko fiske: (Dessa regler gäller såväl ortskort som turistkort)
   a) Ekologiskt fiske så kallat Catch and relese.
   b) Fiske tillåtet med flugspö, metspö, spinnspö. Fluga och levade bete får användas. Krok måste vara hullinglös .
   c) All fisk som fångas skall återsättas oavsett kondition på fisken.
  22. Trollingfiske: Trolling förbjuden endast ett spö per person får användas från 15/6 2021, Trollingkortet utgår härmed.

  Enligt årsmötesbeslut och lagen om fiskevårdsområden §31 äger fiskevårdsområdet rätt att ta ut en kontrollavgift på 400 kr för olaga fiske. Dessutom kan överträdelse mot reglerna innebära avstängning från allt fiske i våra vatten om överträdelsen är grov och avsiktlig.

  All överträdelse mot fiskebestämmelserna kommer att beivras.

  Fiskekortet skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman. Tillsyn sker kontinuerligt.